Greve Biogass

Greve Biogass
Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) er et kommunalt eid selskap, som er eid av Vesar AS, Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Sandefjord, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble.

Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013, og er et bestillerselskap som bl.a. skal sikre lokal gjenvinning av matavfallet og slammet til eierkommunene. Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass.

Den Magiske Fabrikken:

Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold. Biogassprosjektet ble i 2008 startet i Vestfold av engasjerte og miljøbevisste ordførere med hensikt om å oppnå ambisiøse klimamål, og i 2011 kom også Grenlandskommunene med. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen har også vært sentrale bidragsytere i dette prosjektet.

Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne. Fra juni i år går også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres. Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel.

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Driften av Den Magiske Fabrikken har vært ute på anbud, og det er Lindum som har fått ansvaret for driften. Greve Biogass samarbeider tett med ulike forretningsforbindelser for å benytte potensialet som ligger i dette spennende prosjektet, blant annet veksthusnæringen og andre private aktører. Den helhetlige kretsløpstankegangen gir muligheter for grønn vekst, med arbeidsplasser og innovasjon. Her er det sirkulær økonomi i praksis, med stor klimagevinst for alle parter. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken, med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

Samarbeidet med landbruket og bøndene har vært svært viktig, og har bidratt til at Den Magiske Fabrikken har en svært god klimagevinst. Landbruket har vært med tidlig i prosessen, og har også tatt en aktiv rolle i prosjektet. Bøndene har nylig organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold, bl.a med et formål om å få en felles møteplass for å diskutere, dele kunnskap og erfaringer.

Historikk:

Biogassprosjektet i Vestfold ble initiert av politikerne i Vestfold etter et studiebesøk i Trollhättan i Sverige. I første omgang var prosjektet et unikt 12K samarbeid, med hensikt om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av avfallet vårt. Det har vært gjennomført både forstudie og et forprosjekt, og deretter ble det besluttet at prosjektet skulle videreføres som et OPS-prosjekt. Vesar fikk i oppdrag å gjennomføre de nødvendige prosessene i dette prosjektet, og har frem til stiftelsen av Greve Biogass AS ledet arbeidet på vegne av kommunene. I juni 2011 inngikk Vesar en intensjonsavtale med Grenlandkommunene om levering av matavfall og slam til biogassanlegget, noe som gjorde at prosjektet ble videreført som «Biogass i Vestfold og Grenland». Våren 2012 ble det klart at det ikke lot seg gjøre å bygge anlegget etter OPS-modellen, og Vesar fikk mandat til å fortsette utviklingen av biogassprosjektet med alternative eiermodeller.

Etter en grundig gjennomgang ble det klart at det beste alternative for realiseringen av et biogassanlegg i regionen Grenland Vestfold ville være etter «Vesarmodellen», som er basert på erfaringer fra hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag. Denne modellen innebærer at en kommune eier og finansierer biogassanlegget, og at det opprettes et bestillerselskap som får ansvaret med å prosjektere og bygge det nye anlegget og dermed leie anlegget tilbake på lagtids kontrakt. Driften vil bli konkurranseutsatt.

For å minimere risiko i prosjektet ble det stilt flere forutsetninger for realiseringen av prosjektet. Disse forutsetningene er blant annet knyttet opp til avsetning av biogass og biogjødsel. Forutsetningene måtte være på plass før bestillerselskapet ble stiftet.

Slik har biogassanlegget blitt realisert:

  • Tønsberg kommune eier og finansiere anlegget
  • Greve Biogass er ansvarlig for å prosjektere og bygge anlegget på vegne av Tønsberg kommune
  • Greve Biogass leier anlegget tilbake på langtidskontrakt
  • Driften av anlegget er konkurranseutsatt, det er Lindum som skal drifte anlegget

Linker

Vesar: www.vesar.no
Vestfold Klima- og energiforum:  vestfold-energiforum.no
Grønt Fagsenter: www.grontfagsenter.no
12K: www.12k.no/biogass/category273.html
Vestfold Fylkeskommune: www.vfk.no
Rapport WP 4 Gassanvendelser:  WP4-Biogass-anvendelse-rapport.pdf
Renovasjon i Grenland: www.rig.no
Telemark Fylkeskommune: www.telemark-fk.no
Lindum: http://lindum.no/